NYERJ TABLETET ÉS FOXPOST RÓKÁT!” NYEREMÉNYJÁTÉK

FOXPOST 2017. SZEPTEMBER 11.
„NYERJ TABLETET ÉS FOXPOST RÓKÁT!” NYEREMÉNYJÁTÉK

Játékszabályzat
A FoxPost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.; cégjegyzékszáma: 10-10-020309) (a továbbiakban: „Szervező”) az általa üzemeltetett www.csomagvarazslo.hu oldal (a továbbiakban: Csomagvarázsló) szolgáltatásának népszerűsítése és a felhasználói aktivitás előmozdítása érdekében Nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Játék”) szervez a Csomagvarázsló oldalán (elérhető: www.csomagvarazslo.hu.
I. A Játék időtartama:
A Játék 2017. szeptember 11. 14:00-tól 2018. január 10. 23:59:59 tart (a továbbiakban: „Játékidő”).
A játék 4 játékhónapból áll:
1. játékhónap: 2017. szeptember 11. 14:00-tól 2017. október 10. 23:59:59
2. játékhónap: 2017. október 11. 00:00-tól 2017. november 10. 23:59:59
3. játékhónap: 2017. november 11. 00:00-tól 2017. december 10. 23:59:59
4. játékhónap: 2017. december 11. 00:00-tól 2018. január 10. 23:59:59
II. A Játékban való részvétel:
A Játékban részt vehet minden a Játék kezdetekor 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, illetve magyarországi székhellyel és adószámmal rendelkező cég. (a továbbiakban: Résztvevő).
A Játékban részt vesz a jelen (II.) pontban meghatározott személy vagy cég, aki a Játék időtartama alatt regisztrál a Csomagvarázslóba.
A 2017. január 10. 00:00 után regisztráltak már nem vesznek részt a Játékban.
A Játékban való részvétel ingyenes.
A Játékban Résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: „Játékszabályzat”, „Szabályzat” vagy „Részvételi feltételek”).
III. Sorsolás, eredményhirdetés:
Havi nyeremények:
A játék 4 játékhónapból áll:
1. játékhónap: 2017. szeptember 11. 14:00-tól 2017. október 10. 23:59:59
2. játékhónap: 2017. október 11. 00:00-tól 2017. november 10. 23:59:59
3. játékhónap: 2017. november 11. 00:00-tól 2017. december 10. 23:59:59
4. játékhónap: 2017. december 11. 00:00-tól 2018. január 10. 23:59:59
Szervező a Játék időtartama alatt az egyes játékhónapok lezárultát követő munkanapon havonta 1 (azaz egy) nyertest sorsol (a továbbiakban: „Nyertes”), aki 1 darab plüss játékrókát és 1 darab Lenovo Tab10 tabletet (a továbbiakban: Nyeremény vagy Nyereménytárgy) nyer.
Ezt követően a Szervező e-mailben felveszi a kapcsolatot a Nyertessel, akinek válasz e-mailt kell küldenie a sorsolást követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a Nyertes nem veszi át a nyereményét, pótnyertes kerül kisorsolásra.
A Résztvevő elismeri, hogy a Játékban való részvételével a Szervező által megismerésre kerülnek egyes személyes adatai, úgymint név, e-mail cím.
IV.
A Résztvevő a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatot, és a Szervező Adatkezelési tájékoztatóját, továbbá elfogadja, hogy a Játékkal kapcsolatos információkkal kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó.
V.
A Résztvevő a Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy azonosítása az általa megadott név valamint a Szervező által esetlegesen kért dokumentumok egybevetése útján történik. A nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a Nyertes által megadott adatok valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják, illetve ha a regisztráció a Csomagvarázslóba a Játék időtartama alatt történt.
VI.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját maga, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról fénykép-, hang - illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.
VII.
A Játéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a Résztvevő azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.
VIII. A nyeremény átvétele:
☘ A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.
☘ A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az - a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
☘ A nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható.
☘ A nyeremény eljuttatása a jelen Részvételi Feltételekben foglaltak szerinti azonosítást követően történik meg. A Nyertessel a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyeremény eljuttatása okán. A Nyertes által megadott hibás, hiányos vagy téves adatokból eredő károkért illetve következményekért a Szervező a felelősséget kizárja.
☘ A nyeremények Nyerteshez történő eljuttatását a Szervező végzi, a kiszállítás a nyertes által megadott magyarországi FOXPOST automatába történik.
☘ A Játék ingyenességére tekintettel a Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, és/vagy költségtérítést, sérelemdíjat.
IX. Egyéb rendelkezések
☘ A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).
☘ Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, a Szervező Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően.
☘ A Játékkal kapcsolatban kérdés, panasz, felvilágosítás-kérés a FOXPOST Facebook oldalán kérhető.
☘ A Szervező a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a hatályos magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
☘ A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. A Résztvevők a feltöltött tartalmaikkal a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.
☘ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
☘ A Szervező fenntartja a jogot a jelen Játék bármikor történő, indokolás nélküli felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, amelyről a Csomagvarázslón értesítheti a Résztvevőket.
☘ Ha a Résztvevő a jelen Részvételi Feltételeket - azok bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azokkal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
2017. szeptember 11.
csomagvarazslo.hu
FoxPost Zrt.
Minden jog fenntartva!